Vay thế chấp ngân hàng nhiều nhà trên một lần vay

A. Hỏi:
Ngày 7/10/2011, KH ký 01 HĐTC nội dung thế chấp 02 TSBĐ. Trong đó, 01 tài sản là của chính vợ chồng KH; 01 tài sản còn lại là tài sản riêng của ông Nguyễn Văn A.
Kính đề nghị PC tư vấn các thắc mắc sau:
- Việc mô tả 2 bên thế chấp trên cùng một hợp đồng;
- Bên vay được nêu trên HĐTC là một trong những bên thế chấp;
- Phần mô tả TSTC là thửa đất thì 2 tài sản trên chỉ dẫn chiếu số Giấy chứng nhận ngày cấp mà không mô tả số thửa, tờ bản đồ. Ngoài ra, phần mô tả tài sản gắn liền với đất không mô tả cụ thể mà chỉ nói chung chung là mọi tài sản gắn liền trên đất được cải tạo, xây dựng gắn liền với thửa đất.
Việc mô tả như nội dng trên có gặp phải rủi ro gì không? Nếu có thì kính đề PC hỗ trợ tư vấn và đề xuất cách khắc phục.

B. Trả lời:
Đối với các vướng mắc của đơn vị, Pháp chế có ý kiến về mặt pháp lý như sau:
1.   Theo quy định của pháp luật thì nhiều tài sản có thể được sử dụng để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ dân sự (Điều 347 Bộ luật dân sự). Điều 343 Bộ luật dân sự cũng quy định “Việc thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì văn bản thế chấp phải được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký”. Căn cứ các quy định này thì pháp luật không bắt buộc trong trường hợp thế chấp nhiều tài sản để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ thì mỗi tài sản bảo đảm phải được ký thành một hợp đồng thế chấp riêng. Trên thực tế thì HĐTC này đã được công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm. Do đó theo Pháp chế không có rủi ro về pháp  lý đối với việc thể hiện nhiều bên thế chấp, tài sản thế chấp trên cùng một HĐTC và bên vay cũng là một bên thế chấp (vì không có quan hệ đại diện trong giao dịch này).
2.   Đối với việc mô tả tài sản thế chấp, trường hợp này theo Giấy chứng nhận thì không có tài sản gắn liền với đất vì vậy việc mô tả tài sản gắn liền với đất như trong HĐTC  là có thể chấp nhận được.
Về các thông tin liên quan đến thửa đất: mặc dù HĐTC không ghi nhận các thông tin này nhưng đã dẫn chiếu đến các Giấy chứng nhận – là giấy tờ chứng minh quyền sử dụng/sở hữu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, thể hiện rõ, đầy đủ các thông tin này. Mặt khác, theo quy định của pháp luật đất đai thì HĐTC có hiệu lực từ thời điểm được đăng ký tại VPĐK QSD đất. Trong trường hợp tại Đơn đăng ký thế chấp, các bên đã mô tả rõ các thông tin này (căn cứ mẫu Đơn đăng ký ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT thì đây là các thông tin bắt buộc) và được VPĐK QSD đất chứng nhận việc đăng ký thế chấp thì việc HĐTC thiếu các thông tin nêu trên cũng không làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của HĐTC và việc đăng ký thế chấp.
Comments